Siūloma griežtinti reikalavimus transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui

Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija parengė Reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui, techninei pagalbai ir perdirbimui aprašo projektą, kuriuo siekiama viename teisės akte nustatyti bendruosius ir aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir  perdirbimo darbų ir paslaugų atlikimui. Mažinant aplinkos oro taršą sveikatai pavojingais teršalais (lakiaisiais organiniais junginiais, kietosiomis dalelėmis, azoto oksidais), apraše numatomi įpareigojimai paslaugų teikėjams užtikrinti, kad suremontuotos transporto priemonės išmetamųjų dujų parametrai atitinka joms nustatytas normas. Išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangą –  katalizatorius ir kietųjų dalelių filtrus – butų galima tik pakeisti nauja arba dar veikiančia naudota. Transporto priemonėse siūloma drausti įmontuoti transporto priemonių taršos kontrolės įtaisų veikimą ar veiksmingumą išderinančią įrangą. Apraše siūloma nustatyti reikalavimus transporto priemonių oro kondicionierių pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Siūloma nustatyti aplinkosauginius reikalavimus, kai paslaugos teikiamos transporto priemonės buvimo vietoje pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo iškvietimą. Taip pat numatoma sumažinti administracinę naštą atsisakant Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto pildymo – susijusi informacija turės būti pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje. Tikimasi, kad viename teisės akte aiškiai ir nuosekliai išdėstyti bendrieji paslaugų teikimo ir aplinkosauginiai reikalavimai, taikomi techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugoms, leis sumažinti nustatomų pažeidimų kiekį ir lengviau identifikuoti nelegalius tokios veiklos vykdytojus, skatins visuomenės sąmoningumą. Projektas parengtas įvertinus Aplinkos ministerijos parengtam Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo pakeitimo projektui ir Lietuvos transporto saugos administracijos parengtam Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektui pateiktas pastabas.       Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.  

WE ARE

BRG

.ECO