Pagrindinių aplinkosaugos teisės aktų registras

Eil. Nr. Sritis Teisės akto pavadinimo santrumpa Aktualios redakcijos data Nuoroda į TAR/LRS
1 2 3 4 5
1.1 Gamintojai ir importuotojai Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės 2019-11-01 - 2020-12-31 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26E6833E6BDC/asr
1.2 Gamintojai ir importuotojai Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas nuo 2012-07-11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429750
2.1 Gaminiai Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės nuo 2018-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0728AF7B12C5/asr
2.2 Gaminiai Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas nuo 2019-02-06 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.210281/MkKGifwTuG
2.3 Gaminiai Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas nuo 2019-07-03 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a83b6d2069a11e8802fc9918087744d/asr
3.1 Apmokestinamieji gaminiai Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys nuo 2017-12-23 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.287397/asr
4.1 Pakuotė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas nuo 2019-05-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.150891/asr
4.2 Pakuotė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2020-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179369/asr
4.3 Pakuotė Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarka nuo 2011-02-09 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.236CB198E076/asr
4.4 Pakuotė Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašas nuo 2016-04-29 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A4600FE8856/asr
4.5 Pakuotė Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašas nuo 2019-08-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A45A38B0D43F/PczAjiwvsW
4.6 Pakuotė Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo planas, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimas, derinimas ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimas nuo 2018-07-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b6d44ff0489211e483c6e89f9dba57fd/asr
4.7 Pakuotė LR vidasu rinkai tiekiamų pakuočių atitikties LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašas nuo 2016-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1727C71123F6/asr
5.1 Baterijos ir akumuliatoriai Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2018-07-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62382E378D38/asr
6.1 Elektros ir elektroninė įranga Dokumentų įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas nuo 2018-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB48E2BB07/asr
6.2 Elektros ir elektroninė įranga Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2018-08-15 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/asr
7.1 Transporto priemonės Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai  2019-05-14 - 2020-08-31 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385773CCCFE8/asr
7.2 Transporto priemonės Aplinkosaugos reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302440/HVhTsvlehy
7.3 Transporto priemonės Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229976/BeebJwzPMT
8.1 Atliekos Atliekų tvarkymo įstatymas nuo 2020-02-18 iki 2020-06-30 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr
8.2 Atliekos Atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2018-12-06 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/FCiMhMTBLh
8.3 Atliekos Vilniaus m. sav. atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2020-02-15 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e96b27301e6611e69446a4bedc730fe6/asr
8.4 Atliekos Vilniaus m. sav. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą aprašas nuo 2020-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d2cc97230fb11e8bbc3f206caa14d00/CgqNArjmui
8.5 Atliekos Atliekų sąvartynų, įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.112711/asr
8.6 Atliekos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219796/fMZrYBFCOL
8.7 Atliekos Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinės rekomendacijos nuo 2017-04-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.315287/lefUogRkbh
8.8 Atliekos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/WsSbfMfzAq
8.9 Atliekos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita nuo 2019-02-02 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398698/EeLcyntLcr
8.10 Atliekos Biologiškai skaisžių atliekų kompostavimas, anaerobinis apdorojimas ir kt. aplinkosauginiai reikalavimai nuo 2016-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292658/hGKCbhIPip
8.11 Atliekos HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" nuo 2013-11-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453959
8.12 Atliekos Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai nuo 2019-02-06 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207966/CGwoJlphDo
8.13 Atliekos Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.380478/nfqXHtsbbw
8.14 Atliekos LAND 20:2005 "Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai" nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143603/gRdzPdBlQx
8.15 Atliekos Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390822/abGJAgJXWK
8.16 Atliekos Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės nuo 2019-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3844E0BF0BD/asr
8.17 Atliekos Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžiosnustatymas nuo 2014-10-25 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430678/asr
8.18 Atliekos Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės nuo 2018-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd544c80d17711e583a295d9366c7ab3/asr
8.19 Atliekos Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarka nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232140/asr
8.20 Atliekos Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklės nuo 2019-12-14 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2DFD6F57622C/QfEXFleHpF
8.21 Atliekos Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos apašas nuo 2018-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435759/asr
8.22 Atliekos Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219799/asr
8.23 Atliekos Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodika nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.434728/asr
8.24 Atliekos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 nuo 2006-06-14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=LT
8.25 Atliekos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijo sarba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašas nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270621/asr
9.1 Oras Aplinkos oro apsaugos įstatymas nuo 2020-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.90063/VBwOXYWtIf?jfwid=10az822wcy
9.2 Oras Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka nuo 2017-06-30 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94607/phhemXWndD
9.3 Oras LOJ, susidarančių naudojant organinius tirpikliu tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės nuo 2019-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.205122/VRNfipiScw
9.4 Oras LOJ kiekių susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės nuo 2011-10-19 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F665F04AFEC5/asr
9.5 Oras Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 15:2015 nuo 2015-11-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.97168/QwrauhyvgK
9.6 Oras Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės nuo 2020-05-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179328/jlnqWmJuTh?jfwid=10az822wi1
9.7 Oras Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti nuo 2016-08-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.310456/iVomoxvZff
9.8 Oras Foninio aplinkos oro užterštumo naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos nuo 2016-08-03 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324955/riGVnpqocZ
9.9 Oras Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos nuo 2016-08-04 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AB3AD6F0D81A/asr
9.10 Oras Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašas nuo 2019-12-19 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.210C565F59C2/huEpxMSoJh
9.11 Oras Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąrašas 2019-05-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.86576F007C26/asr
9.12 Oras Aplinkos oro užterštumo SO2, NOx, benzenu, CO, švinu, KD ir ozonu normos nuo 2017-07-13 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED13284EBC72/asr
9.13 Oras Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinos vertės nuo 2006-04-14 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.837355C9D0F1
9.14 Oras Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarka nuo 2016-12-31 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76589558FC2D/asr
9.15 Oras Lietuvos higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore nuo 2016-05-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.297779/fQSCUzMyCb
9.16 Oras Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013 nuo 2018-07-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A616A3C01CAD/asr
9.17 Oras Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/729b26309e8c11e7a65c90dfe4655c64/IatsYAvNAF
9.18 Oras Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.151945/wDCsxxBrmf
9.19 Oras Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarka nuo 2014-06-14 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F255BFB25450/asr
10.1 Kvapas Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės 2019-11-01 - 2023-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.382857/asr
11.1 Vanduo Vandens įstatymas nuo 2020-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45987/asr
11.2 Vanduo Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklės nuo 2018-07-17 iki 2020-06-30 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.160190/vcmWXQOYyJ?jfwid=10az822x4n
11.3 Vanduo Požeminio vandens gavybos metinės ataskaitos 1-PV forma nuo 2011-05-18 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399067?jfwid=q8i88l3dx
11.4 Vanduo Ištirtų požeminio vandens išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarka nuo 2019-08-17 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425933/asr
11.5 Vanduo Geriamojo vandens įstatymas nuo 2020-01-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9893688FA176/asr
11.6 Vanduo Normatyvinio dokumento "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių grėžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka LAND 4-99 nuo 2019-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8685834FB072/asr
11.7 Vanduo Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika nuo 2019-11-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.296626/asr
11.8 Vanduo Paviršinių vandens telkinių tipų aprašas nuo 2018-10-24 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256896/HyAFGinTfa
12.1 Vanduo, Nuotekos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 2019-05-02 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0AE0464E0EDE/asr
12.2 Vanduo, Nuotekos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės 2019-05-14 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292324/hHUiQkSvOl
12.3 Vanduo, Nuotekos Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarka nuo 2020-01-08 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.441019/asr
12.4 Nuotekos Nuotekų tvarkymo reglamentas nuo 2019-11-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.276576/asr
12.5 Nuotekos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas nuo 2019-11-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr
12.6 Nuotekos Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taosyklės nuo 2012-04-06 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57F737B1A208/asr
13.1 Dirvožemis Lietuvos higienos normos HN 60:2015 "Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje" nuo 2016-05-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228693/EffUOaxQaa
13.2 Dirvožemis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai nuo 2018-07-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.554EE563D95B/asr
14.1 Chemija Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas nuo 2020-02-08 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99898/iTHUaxmTwi?jfwid=10az822xjq
14.2 Chemija Cheminių medžiagų ir preparatų ataskaitos tvarka nuo 2016-01-28 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324098/vSWVxUdYFn
14.3 Chemija Duomenų ir informacijos apie LR gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarka nuo 2015-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.956E4CD440AD/asr
14.4 Chemija Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 (SDL pildymo reikalavimai) nuo 2015-05-28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0830&from=LT
14.5 Chemija Reglamentas Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuo 2008-12-31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=LT
15.1 F-dujos ir OAM Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų bei medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarka nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.363383/PngfRNiZmy
16.1 Triukšmas Triukšmo valdymo įstatymas nuo 2020-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.244674/asr
16.2 Triukšmas Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nuo 2018-02-14 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402074/RyjlQsiUhe
17.1 Mokesčiai Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr
17.2 Mokesčiai Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324459/EpBoWxVibC
17.3 Mokesčiai Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo tvarka nuo 2018-08-22 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94289/SXoxEiCHMm
17.4 Mokesčiai Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo nuo 2018-07-11 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7F42B2C753AB/asr
17.5 Mokesčiai Mokesčių administravimo įstatymas nuo 2020-03-19 iki 2020-06-30 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr
17.6 Mokesčiai Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.186995/BRfPTTuFWG
18.1 SPAV Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas nuo 2014-12-31 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239479/RxnIldpNjG
18.2 SPAV Visuomenės dalyvavimo planų ir programų SPAV procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų užsienio valstybių informavimo tvarka nuo 2015-03-11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.240949/VJVpBRxGMR
18.3 SPAV Planų ir programų atrankos dėl SPAV tvarkos aprašas nuo 2004-08-27 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.240961?jfwid=rivwzvpvg
19.1 SAZ Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz
20.1 Natura 2000 Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarka nuo 2006-05-22 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087
21.1 PAV Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas nuo 2017-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr
21.2 PAV Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas nuo 2020-05-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f26fcf10b30d11e7be72a4385c9bc055/pmXTNFNuQu
21.3 PAV Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas nuo 2017-10-31 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81ad5250be4511e79122ea2db7aeb5f0
22.1 TIPK Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės nuo 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453692/zEZGnLgdBz
23.1 TL Taršos leidimų išdavimo, panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės nuo 2019-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/afd3d660a9d911e38e1082d04585b3dd/asr
24.1 Projektas Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksloatavimo aplinkos išskyrus oro apsaugos reikalavimai LAND 1-2003 2004-01-20 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB56E914E96B
25.1 ŠGP Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašas 2012-01-25 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.417378?jfwid=-9dzqnu9r2
26.1 Kiti Aplinkos apsaugos įstatymas nuo 2020-02-08 iki 2020-04-30 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/IqDcBkXNOE?jfwid=kju1klqww
26.2 Kiti Aplinkos monitoringo įstatymas nuo 2016-08-01 iki 2020-04-30 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A98CE535B1C/asr
26.3 Kiti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatos nuo 2018-03-02 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353115/xmDtUkzQNO
27.1 Nusižengimai Administracinių nusižengimų kodeksas nuo 2020-02-08 iki 2020-04-30 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr
28.1 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas nuo 2019-05-01 iki 2020-04-30 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF3E2829B861/asr
28.2 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašas nuo 2012-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416137?jfwid=1cxj6g6h9h
28.3 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Informacijos apie veiklą, susijusąi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašas  nuo 2018-11-06 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c5701107f0e11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr
28.4 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas nuo 2020-02-25 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/934e9740815611e5b7eba10a9b5a9c5f/asr
28.5 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijos nuo 2018-07-07 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7A632CE01EA1/asr
28.6 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros  ir kontrolės vykdymo taisyklės nuo 2016-04-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ced3470d94011e583a295d9366c7ab3/asr
28.7 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklės nuo 2018-11-01 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e264c030d85a11e8a1baff673bb7216a

WE ARE

BRG

.ECO