Numatytos skaidresnės ūkinei veiklai taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimams, kuriais numatoma, kad poveikio aplinkai vertinimas bus efektyvesnis ir skaidresnis.   Numatyti pakeitimai: Siūloma aiškiai nustatyti draudimus planuojamos ūkinės veiklos skaidymui, kai tai daroma turint tikslą išvengti poveikio aplinkai vertinimo. Numatyta tiksliau apibrėžti poveikio aplinkai kompensacinius mechanizmus, patikslinti nuostatas, susijusias su tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo atlikimu ir jį supaprastinti, atsisakant informuoti poveikį patiriančią užsienio valstybę atrankos etape. Siūloma tikslinti įstatymo nuostatas dėl pakartotinių atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo atlikimo prievolės, aiškiau nustatant kada procedūros nekartojamos. Siūloma detalizuoti reikalavimus dėl poveikio aplinkai vertinimo prievolės gyvulininkystės, metalurgijos, pramoninių teritorijų vystymo ir kitose srityse, urbanistiniams objektams. Atsižvelgus į ūkio subjektams kylančius klausimus, patikslinamos nuostatos dėl Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo, kai ūkinė veikla plečiama ar keičiama. Tikslinami ir veiklos vykdytojams neaiškūs kai kurių veiklos rūšių pavadinimai. Patikslinus veiklos rūšių pavadinimus bus išvengta perteklinių reikalavimų. Nustatytas baigtinis atvejų sąrašas, kai saugomų teritorijų institucijos gali būti kviečiamos dalyvauti vertinant poveikį aplinkai subjekto teisėmis. Siūloma nustatyti aiškius reikalavimus, kad visuomenė pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir planuojamos ūkinės veiklos teikia atsakingajai institucijai, tai yra – Aplinkos apsaugos agentūrai. Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pritarta-siulymams-numatantiems-skaidresnes-ukinei-veiklai-taikomas-poveikio-aplinkai-vertinimo-proceduras  

WE ARE

BRG

.ECO