Įsigaliojo nauja teisinė pareiga gaminių tiekėjams

2021 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimą ir papildė skirsniu „Pareiga teikti informaciją apie gaminiuose esančias chemines medžiagas“. Šie pakeitimai, kuriais buvo nustatyta pareiga kiekvienam gaminio tiekėjui teikti informaciją į Europos cheminių medžiagų agentūros SCIP duomenų bazę, įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. Pagal REACH reglamentą gaminys yra daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis. Informacija privalo būti pateikta, jeigu gaminio sudėtyje yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašo ir jeigu jos koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės. Gaminių tiekėjai informaciją turi pateikti:

  • pirmą kartą gaminį tiekiant rinkai;
  • po to, kai gaminio sudėtyje esanti cheminė medžiaga įtraukiama į Kandidatinį sąrašą;
  • pasikeitus gaminio cheminei sudėčiai, kai ji lemia saugaus gaminio naudojimo ir atliekų tvarkymo reikalavimų
  Šaltinis: https://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/isigaliojo-nauja-teisine-pareiga-gaminiu-tiekejams

WE ARE

BRG

.ECO