Duomenų apie F-dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų teikimo pakeitimai

Nuo 2021 m. liepos 3 d. įsigaliojo duomenų apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų teikimo, tvarkymo ir surinkimo, fluorintų dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo pakeitimai. Įvesti tvarkos aprašo pakeitimai taikomi ataskaitoms, kurios teikiamos už 2021 m. ir vėlesnius laikus. Įvesti pakeitimai:

  • PAKEISTAS ATASKAITŲ TAISYMO TERMINAS. Vietoje 5 d.d. nustatytas 10 d.d. ataskaitų taisymo terminas.
  • PAKEISTAS ATASKAITAS TURINČIŲ TEIKTI ĮMONIŲ SĄRAŠAS. Kasmet iki kovo 1 d. informaciją apie F-dujų ir OAM sunaudojimą per IS“AIVIKS“ teikia šios įmonės: Montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų; Atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą; Įmonės, kurios pačios prižiūri ir remontuoja savo įrangą ar jos dalis, užpildytas F-dujomis ar šiuos priežiūros ir remonto darbus jos atlieka ne LR registruotos įmonės.
Jei įmonės turi įrangą prižiūrinčią įmonę, tokiu atveju ataskaitų apie naudojamas F-dujas teikti nereikia, išskyrus Įrangos inventorizacijos ataskaitas.
  • PAKEISTAS RIBINIS DYDIS. Ataskaitose, teikiamose už 2021 m. ir vėlesnius laikotarpius 3 kg riba pakeista į 5 tonas CO2 ekv.
  • PAPILDOMAS REIKALAVIMAS ĮRANGĄ PRIŽIŪRINČIOMS ĮMONĖMS. Teikiant ataskaitas už 2021 m. ir vėlesnius metus įmonės, kurios montuoja įrangą ir atlieka įrangos dalių, kurioje yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą turės pateikti ataskaitiniais metais aptarnautų įmonių sąrašą. Automobilių kondicionierius pildančios įmonės sąrašo teikti neturės.
  • ĮRANGOS INVENTORIZACIJOS ATASKAITOMS Iki 2022 m. kovo 1 d. įmonės, turinčios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 5 tonos CO2 ekv. ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM; turinčios stacionarios gaisro gesinimo įrangos, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangos, taip pat elektros įtampos skirstymo įrenginių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 5 tonos CO2 ekv. ar daugiau F-dujų; turinčios įrangos, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos; turinčios organinio Rankino ciklo įrangos, kurioje yra F-dujų AAA per IS „AIVIKS“ pateikia užpildytą AM2 formą ir jos atitinkamus priedus atsižvelgiant į įrangos tipą, nurodant praėjusiais kalendoriniais metais turėtą įrangą. Įmonės turi peržiūrėti visą turimą įrangą ir patikrinti ar įrenginiuose iki 3 kg F-dujų, perskaičiavus kiekį į tonas CO2 ekv., nėra lygi ar viršijama 5 tonų CO2 ekv. riba. Jei ne, tokiu atveju Įrangos inventorizacijos ataskaitos nenaujinamos, priešingu atveju turi būti atnaujinamos pilna apimtimi. Taip pat atkreipti dėmesį ar ataskaitose yra nurodyta įrangą prižiūrinti įmonė (jei tokia įmonė yra), jei ji nenurodyta, ataskaita iki 2022 m. kovo 1 d. turėtų būti atnaujinta.
  • ATNAUJINTAS TVARKOS APRAŠO PRIEDO I SKURIUS. Atnaujintas dažniausiai naudojamų mišinių, kuriuose yra OAM ar F-dujų sąrašas nurodant visuotinio atšilimo potencialą ir pateiktas pavyzdys kaip jį apskaičiuoti.
  Šaltinis https://aaa.lrv.lt/uploads/aaa/documents/files/TVARKOS%20APRA%C5%A0O%20pakeitimas.pdf

WE ARE

BRG

.ECO