AKTUALU! Visų aplinkosaugos ataskaitų teikimo terminai.

Eil. Nr.  Apskaitos ataskaitos pavadinimas Terminas
1 Atliekų susidarymo apskaitos suvestinės suformavimas ir patvirtinimas ne vėliau kaip per 15 k. d. nuo ketv. pab.
2 Atliekų susidarymo metinė ataskaita balandžio 1 d.
3 Aplinkos monitoringo ataskaita kovo 1 d.
4 Požeminio vandens gavybos metinės ataskaitos PV-1 forma 15 dieną pasibaigus metams
5 Vandens naudojimo apskaitos metinė ataskaita vasario 15 d.
6 Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita vasario 15 d.
7 Aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita vasario 15 d.
8 Išmetamų teršalų į aplinkos orą iš stacionarių oro taršos šaltinių inventorizacijos ataskaita 1 k./5 metus
9 Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaita kovo 1 d.
10 Naudojamo kuro ir į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaita kovo 25 d.
11 Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinė vasario 1 d.
12 Cheminių medžiagų ir preparatų ataskaita kovo 1 d.
13 OAM ir F-dujų ataskaita kovo 1 d.
14 PTAKIS pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 k. d.
15 Pakuočių apskaito suvestinių suformavimas ir patvirtinimas pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų
16 Metinės pakuočių apskaitos ataskaitos suformavimas pasibaigus kalendoriniams metams per 30 k. d.
17 Metinės pakuočių apskaitos ataskaitos pateikimas pasibaigus kalendoriniams metams per 50 k. d.
18 Gaminių apskaito suvestinių suformavimas ir patvirtinimas pasibaigus ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų
19 Metinės gaminių apskaitos ataskaitos suformavimas pasibaigus kalendoriniams metams per 30 k. d.
20 Metinės gaminių apskaitos ataskaitos pateikimas pasibaigus kalendoriniams metams per 50 k. d.
21 Mokesčio deklaracija FR0521 už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių vasario 15 d.
22 Mokesčio deklaracija FR0522 už aplinko steršimą iš stacionarių taršos šaltinių vasario 15 d.
23 Mokesčio deklaracija už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis FR0523 vasario 15 d.
24 Mokesčio deklaracija už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis FR0524 vasario 15 d.
25 Už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą KIT708 vasario 15 d.

WE ARE

BRG

.ECO