Siūloma tikslinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo metodiką

Aplinkos ministerija siūlo tikslinti įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą nustatymo metodiką. Tikslinami kriterijai, pagal kuriuos nekilnojamojo turto objektams skaičiuojamos minėtos įmokos, taip pat kokios sąnaudos neįtraukiamos apskaičiuojant įmokos dydį. Vienas iš pakeitimų – gyvenamiesiems pastatams ir patalpoms įmoka bus skaičiuojama pagal jų naudingąjį plotą, o kai kuriems negyvenamos paskirties pastatams pagal darbuotojų skaičių. Be to, įmokos nereikėtų mokėti po daugiabučiais gyvenamaisiais namais esančių garažų ir automobilių stovėjimo aikštelių savininkams. Iki šiol ši įmoka nebuvo taikoma tik individualiose valdose esantiems garažams. Šiuos pokyčius numato patikslintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės. Jos tikslinamos atsižvelgiant į 2021 m. priimtus Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus ir  reaguojant į įmoką mokančių subjektų skundus dėl jos dydžio nustatymo ir ją apskaičiuojant taikomų kriterijų. Savivaldybės, nustačiusios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias bendrąsias būtinąsias sąnaudas, kurias sudarys regioninė kaina, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo, komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir vežimo sąnaudos, dalins jas į pastoviąsias ir kintamąsias. Į su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias bendrąsias būtinąsias sąnaudas negalės būti įtraukiamos  gaminių atliekų surinkimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo, pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo ir plėtros, šių veiklų administravimo sąnaudos, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai, taip pat ir delspinigiai. Kaip ir anksčiau, bus taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Atnaujinamose taisyklėse bus patikslinti pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamųjų nustatymo kriterijai. Įvardijama, kad pastatams, naudojamiems galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti ir žemės ūkiui tvarkyti, įmoka bus skaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Įmokos neturės mokėti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos už jų valdomus nekilnojamojo turto objektus, kurie nėra perduoti valdyti ir disponuoti tretiesiems asmenims ir kurių jos nenaudoja pačios. Siūloma panaikinti savivaldybių teisę numatyti, kad įmoka gali būti apmokestinti nekilnojamojo turto objektai, neįtraukti į aplinkos ministro patvirtintą Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą. Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, nuo 2023 m. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pagal jos patvirtintą Komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų nustatymo metodiką skaičiuos ir tvirtins regionines reguliuojamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainas trejų metų laikotarpiui ir praneš jas savivaldybėms. Į regioninę kainą nebus įtrauktos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo, komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir vežimo sąnaudos – šias sąnaudas savivaldybės nustatys pačios. Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/siuloma-tikslinti-komunaliniu-atlieku-tvarkymo-paslaugos-kainos-nustatymo-metodika      

WE ARE

BRG

.ECO