Naujasis reikalavimas – pakuočių skirstymas į perdirbamas ir neperdirbamas ir šių pakuočių apmokestinimo tvarka nuo 2022 m.

Nuo 2022 m. įsigalioja nauja tvarka, kurios pagrindu visos pakuotės bus skirstomos į perdirbamas ir neperdirbamas bei priklausomai nuo pakuotės rūšies pradedama taikyti diferencijuota mokesčio už aplinkos teršimą tarifikacija. Skaičiuojant mokesčio už neperdirbamąsias pakuotes sumą, turės būti įvertinta, ar įvykdyta joms nustatyta panaudojimo energijai gauti užduotis. Gamintojus ir importuotojus skatinant  rinkai tiekti tik perdirbamą pakuotę, naudojimo užduotis neperdirbamai pakuotei nuo 2025 m. nebebus taikoma, todėl gerokai išaugs mokesčio suma už neperdirbamą pakuotę. Naudojimo ir perdirbimo užduotys skelbiamos čia: 1168 Dėl gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo (e-tar.lt) Pereinamuoju laikotarpiu iki 2025 m. mažesnę mokesčio sumą mokės neperdirbamąsias pakuotes rinkai teikiantys gamintojai ir importuotojai, kurie organizuos ir finansuos tokių pakuočių atliekų tvarkymą ir jų vardu šios atliekos bus panaudojamos energijai gauti. Jei tokių pakuočių atliekų gamintojo ir importuotojo vardu bus panaudota energijai gauti ne mažiau kaip panaudojimo energijai gauti užduotis, nustatyta tokios medžiagos pakuotėms, mokestis bus skaičiuojamas už neįvykdytą perdirbimo užduotį.  Jei gamintojo ir importuotojo vardu visai nebus panaudota energijai gauti jo tiektų rinkai neperdirbamų pakuočių atliekų, mokestis tokiam gamintojui ir importuotojui bus skaičiuojamas už visą jo rinkai patiektą neperdirbamų pakuočių kiekį.   PERDIRBAMA PAKUOTE LAIKOMA:

  • kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius ES ir Lietuvoje jiems taikomus standartus;
  • kuri pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį.
  • Pakuotė, kurios atliekas perdirba ES arba Lietuvos perdirbėjai, kuriems tokias mūsų šalyje surinktas pakuočių atliekas perdirbti atveža Lietuvos atliekų eksportuotojai, kurie turi teisę išduoti įrodančius dokumentus dėl pakuočių sutvarkymo.
NEPERDIRBAMA PAKUOTE LAIKOMA:
  • Neperdirbama pakuote laikoma pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti naudojama energijai gauti arba tik šalinama.
  Pakuočių atliekų tvarkytojų duomenimis, perdirbti tinkamos homogeniškos, iš vienos rūšies medžiagos pagamintos pakuotės. Atsižvelgus į tai, perdirbamosiomis pakuotėmis laikytinos pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX). Tačiau perdirbamosiomis nelaikytinos pavojingoms medžiagoms arba mišiniams supakuoti naudojamos pakuotės, kurios dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis turi būti tvarkomos (šalinamos, sudeginamos) kaip pavojingosios atliekos (pvz., cheminių medžiagų, kurioms pagal REACH reglamentą taikoma autorizacija, prekinė pakuotė), siekiant išvengti šių medžiagų likučių patekimo į aplinką. Daugiasluoksnės, iš kelių medžiagų pagamintos ir kombinuotos pakuotės dažniausiai yra neperdirbamos, sunkiai perdirbamos ar jų perdirbimas labai brangus. Todėl jų atliekos dažniausiai vežamos į deginimo gamyklas ir naudojamos energijai gauti. Norėdami pagrįsti, kad jų tiekiamos rinkai daugiasluoksnės plastikinės pakuotės, pvz., pagamintos iš kelių rūšių plastikų (ženklinamos OTHER 7), ar kombinuotos pakuotės, pvz., pagamintos iš plastiko ir aliuminio (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 82), ar pagamintos iš kartono ir plastiko sluoksnių (ženklinamos kombinuotų pakuočių kodu 81), gali būti priskiriamos perdirbamosioms, gamintojai ir (ar) importuotojai privalėtų turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad jų tiekiamos rinkai pakuotės atitinka ES ir (ar) Lietuvoje taikomų standartų (pvz., LST EN 13430 ar LST EN 13432) reikalavimus, ir (arba) dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios rūšies daugiasluoksnių plastikinių pakuočių ar kombinuotų pakuočių atliekos perdirbamos Lietuvoje ar išvežamos perdirbti į kitas ES šalis. Jeigu gamintojas ir (ar) importuotojas neturi nurodytų pagrindžiančių dokumentų, jis tokias pakuotes turėtų identifikuoti kaip neperdirbamąsias. Šaltinis: Apie pakuočių priskyrimą perdirbamoms / neperdirbamoms ir neperdirbamų pakuočių apmokestinimo tvarką | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (lrv.lt)

WE ARE

BRG

.ECO