Įmonių patikrinimai prieš pradedant ūkinę veiklą

Aplinkos ministerija patvirtino Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašą. Šis tvarkos aprašas leis užtikrinti, kad būtų eksploatuojami tik aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys ūkinės veiklos objektai. Pagal minėtąjį tvarkos aprašą, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai tikrins ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos taršos integruotos kontrolės ir prevencijos arba taršos leidime nurodytos sąlygos. Taip pat bus tikrinama ir vertinama planuojamame eksploatuoti ūkinės veiklos objekte yra sumontuota įranga, atitinkanti aplinkosauginius reikalavimus. Bus vertinama, ar įmonė, fizinis asmuo planuojamame eksploatuoti ūkinės veiklos objekte sumontavo įrangą, atitinkančią aplinkosauginius reikalavimus, ar įgyvendino sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje nustatytas sąlygas, ar numatė priemones, skirtas neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ar kompensuoti Naujajame tvarkos apraše numatyti du patikrinimo būdai:

  • Vykstant į Ūkinės veiklos objektą;
  • Pagal naujus Tvarkos apraše numatytus kriterijus nevykstant į objektą.
  • Aplinkos apsaugos agentūra į patikrinimą turės teisę kviestis Aplinkos apsaugos departamentą, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, kurie kontroliuos jiems priskirtą dalį.
Aplinkos apsaugos agentūra turės teisę priimti spendimą, ar ūkinės veiklos objektas atitinka leidime nustatytas sąlygas ir tik tada įmonė ar fizinis asmuo galės pradėti ūkinę veiklą. Sprendimas bus priimamas tik gavus visų patikrinime dalyvavusių institucijų išvadas ir įsitikimus, kad įgyvendintos leidime nustatytos privalomos sąlygos. Šaltinis: https://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/pries-pradedant-ukine-veikla-imoniu-patikrinimai  

WE ARE

BRG

.ECO