Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

Įgyvendinant Europos Paramento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo yra parengti ir pateikti Seimui teisės aktų projektai, kurie planuojami priimti Seimo rudens sesijos metu.   Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo projekto 3 straipsnį nuo 2021-07-03 draudžiama pateikti rinkai tam tikrus plastikinius gaminius: „3-3 straipsnis. Draudimas pateikti rinkai tam tikrus plastikinius gaminius

  1. Draudžiama pateikti rinkai visus iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintus gaminius.
Aerobiškai skaidi plastikinė pakuotė – plastikinė pakuotė, kurios medžiagos sudėtyje yra aerobinį skilimą į mikrodaleles spartinančių priedų.
  1. Draudžiama pateikti rinkai šiuos vienkartinius plastikinius gaminius:
1) ausų krapštukus, išskyrus jei jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas; 2) stalo įrankius (šakutes, peilius, šaukštus, lazdeles); 3) lėkštes; 4) šiaudelius, išskyrus jei jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas; 5) gėrimų maišiklius; 6) prie oro balionėlių (išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie neplatinami vartotojams) tvirtinamas ir jiems laikyti skirtas lazdeles, jų detales; 7) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus tarpusavyje sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintus gėrimų indelius, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius; 8) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus tarpusavyje sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintą gėrimų tarą, įskaitant jos kamštelius ir dangtelius; 9) iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus tarpusavyje sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pagamintą maisto tarą, t. y. talpyklas, tokias kaip dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kuris skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti, paprastai suvartojamas tiesiai iš talpyklos ir paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui, arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui; 10) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus higieninius paketus (įklotus), tamponus ir tamponų aplikatorius; 11) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintas drėgnąsias servetėles, t. y. sudrėkintas asmens higienai skirtas servetėles, ir buitines šluostes; 12) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus tabako gaminius su filtrais ir filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais; 13) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus nepaženklintus gėrimų indelius; 14) trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų tarą su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu ji neatitinka darniųjų standartų dėl iš plastiko pagamintų kamštelių ir dangtelių pritvirtinimo prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę reikalavimų.
  1. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytas draudimas netaikomas pakeliams ir vyniojamojo popieriaus pakuotėms, kuriuose pateikiamas maistas.
  2. Šio straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodytas draudimas netaikomas:
1) stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais; 2) gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais ir dangteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu; 3) gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio g punkte.“   Nuoroda į dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/877b2ac1969d11eb998483d0ae31615c?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=5d2c22bb-e51e-4c5f-b891-34caaaeea07a   Taikant SUP direktyvos 2019/904 reikalavimus, pateikimas Lietuvos rinkai iš Lietuvos gamyklų laikomas įvykusiu po Lietuvos gamyklos sandėlyje turimos konkrečios produkto partijos paskyrimo platinti, kuris fiksuojamas pasiūlymu (konkretaus kiekio konkreti kaina) ar susitarimu (sutartis turi būti dėl konkrečių jau pagamintų produktų). Taigi, jeigu gaminate produktus Lietuvoje ir iki 2021-07-02 Lietuvoje sudarote sutartį dėl konkretaus sandėlyje turimo kiekio už konkrečią kainą perdavimo kitam asmeniui Lietuvoje, laikoma, kad tie produktai pateikti Lietuvos rinkai iki 2021-07-02 - juos galima toliau platinti, parduoti, naudoti, užpildyti ir pan. ir po 2021-07-02. Taikant SUP direktyvos 2019/904 reikalavimus, pateikimas Lietuvos rinkai iš ES valstybių narių laikomas įvykusiu po sandėlyje turimos konkrečios produkto partijos paskyrimo platinti, kuris fiksuojamas pasiūlymu (konkretaus kiekio konkreti kaina) ar susitarimu (sutartis turi būti dėl konkrečių jau pagamintų produktų). Taigi, jeigu įsigyjate produktus iš ES valstybių narių iki 2021-07-02 laikoma, kad tie produktai pateikti Lietuvos rinkai iki 2021-07-02 - juos galima toliau platinti, parduoti, naudoti, užpildyti ir pan. ir po 2021-07-02. Taikant SUP direktyvos 2019/904 reikalavimus, pateikimas Lietuvos rinkai iš trečiųjų šalių (ne ES) laikomas įvykusiu po muitinės (išleidimo į laisvą apyvartą - angl. release for free circulation) procedūros. Taigi, jeigu įsigyjate produktus iš trečių šalių (ne ES) ir iki 2021-07-02 Lietuvoje įvykdote muitinės (išleidimo į laisvą apyvartą - angl. release for free circulation) procedūrą, laikoma, kad tie produktai pateikti Lietuvos rinkai iki 2021-07-02 - juos galima toliau platinti, parduoti, naudoti, užpildyti ir pan. ir po 2021-07-02.  Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo projekto  2 straipsnį (kuriuo papildomas 5 straipsnis nauja 4 dalimi) nuo 2021 liepos 3 d.: „4. Pateikiamų rinkai vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, buitinių šluosčių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pakuotės ir vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriami gėrimų indeliai turi būti paženklinti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus.“ Nuoroda į dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/10d87601969f11eb998483d0ae31615c?jfwid=19qe94n1gu

WE ARE

BRG

.ECO